Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy kadencja 2014 - 2018 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy kadencja 2014 - 2018 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, bieżące, menu 1505 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy kadencja 2014 - 2018 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwały Rady Gminy kadencja 2014 - 2018 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/325/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/35/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2018.8066)

Uchwała Nr XLV/322/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 października 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Zwola (DZ.URZ.WOJ.2018.8154)

Uchwała Nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 września 2018r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaniemyśl" (DZ.URZ.WOJ.2018.7293)

Uchwała Nr XLIII/303/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018 (DZ.URZ.WOJ.2018.5212)

Uchwała Nr XLIII/302/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018 (DZ.URZ.WOJ.2018.5211)

Uchwała Nr XLII/299/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Zaniemyśl miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (DZ.URZ.WOJ.2018.4704)

Uchwała Nr XLII/294/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2018.4703)

Uchwała Nr XLII/293/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szczególnie uzdolnionym Stypendium Wójta Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2018.4702)

Uchwała Nr XLII/291/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Zwola, gmina Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2018.4701)

Uchwała Nr XLII/290/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Lubonieczek, gmina Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2018.4660)

Uchwała Nr XL/285/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2018.2775)

Uchwała Nr XL/280/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (DZ.URZ.WOJ.2018.2774)

Uchwała Nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie podziału Gminy Zaniemyśl na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (DZ.URZ.WOJ.2018.1904)

Uchwała Nr XXXIX/277/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji (DZ.URZ.WOJ.2018.1903)

Uchwała Nr XXXIX/276/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl udzielonej dla publicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl, przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego (DZ.URZ.WOJ.2018.1902)

Uchwała Nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaniemyśl” na 2018 rok (DZ.URZ.WOJ.2018.1907)

Uchwała Nr XXXVIII/267/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2018 (DZ.URZ.WOJ.2018.199)

Uchwała Nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (DZ.URZ.WOJ.2018.198)

Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szczególnie uzdolnionym Stypendium Wójta Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (DZ.URZ.WOJ.2017.7887)

Uchwała Nr XXXVII/252/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zaspołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zaniemyśl oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DZ.URZ.WOJ.2017.7886)

Uchwała Nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 października 2017r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.2017.6693)zastąpiona uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dni 3 grudnia 2018r.

Uchwała Nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 września 2017r. w sprawie Regulaminu korzystania z fontann oraz terenu przy fontannach w Gminie Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2017.6094)

Uchwała Nr XXXV/242/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 września 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaniemyśl na lata 2015-2019 (DZ.URZ.WOJ.2017.6093)

Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 września 2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (DZ.URZ.WOJ.2017.6092)

Uchwała Nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu (DZ.URZ.WOJ.2017.6091)

Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2017.5295)

Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej (DZ.URZ.WOJ.2017.4349)

Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (DZ.URZ.WOJ.2017.4348)

Uchwała Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (DZ.URZ.WOJ.2017.4347)

Uchwała Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2017.4353)

Uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (DZ.URZ.WOJ.2017.4346) zastąpiona uchwała II/11/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2018r.

Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.2017.4345)

Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (DZ.URZ.WOJ.2017.4344)

Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2017.4343), rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego więcej

Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (DZ.URZ.WOJ.2017.3426), rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego więcej zastąpiona uchwała Nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 września 2018r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2018.7293)

Uchwała Nr XXX/198/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DZ.URZ.WOJ.2017.2450)

Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 marca 2017r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DZ.URZ.WOJ.2017.2449)

Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (DZ.URZ.WOJ.2017.2448)

Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Zaniemyśl miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (DZ.URZ.WOJ.2017.1498)

Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl, przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego (DZ.URZ.WOJ.2017.1497)

Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji (DZ.URZ.WOJ.2017.1496)

Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2017.1495)

Uchwała Nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaniemyśl” na 2017 rok (DZ.URZ.WOJ.2017.1494)

Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (DZ.URZ.WOJ.2017.1493)

Uchwała Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2017 (DZ.URZ.WOJ.2017.112)

Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Gminy zaniemyśl z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (DZ.URZ.WOJ.2016.7520)

Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Gminy zaniemyśl z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Zaniemyśl w 2017 roku (DZ.URZ.WOJ.2016.7519)

Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Gminy zaniemyśl z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2017 rok (DZ.URZ.WOJ.2016.7518)

Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia, na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2016.6299)

Uchwała Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 października 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.2016.6400)

Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.2016.6399) - zastąpiona uchwałą Nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 października 2017r.

Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zaniemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (DZ.URZ.WOJ.2016.5677)

Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Zaniemysl z dnia 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2016.5676)

Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Zaniemysl z dnia 26 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zaniemyśl instrumentem płatniczym (DZ.URZ.WOJ.2016.5675)

Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 września 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu i cennika usług hali widowiskowo – sportowej zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu (DZ.URZ.WOJ.2016.5674)

Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu (DZ.URZ.WOJ.2016.5334)

Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/204/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu, zmienionej uchwałą nr XXXI/239/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 roku oraz zmiany uchwały nr XXXIII/254/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010 roku, zmienionej uchwałą nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013 roku (DZ.URZ.WOJ.2016.5333)

Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Doliwcowej, położonej w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2016.4580)

Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2016r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (DZ.URZ.WOJ.2016.3575)

Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaniemyśl” na 2016 rok (DZ.URZ.WOJ.2016.3049)

Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,o którym mowa w ustawie–Prawo energetyczne (DZ.URZ.WOJ.2016.2322)

Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń (DZ.URZ.WOJ.2016.2597)

Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z 
budżetu Gminy Zaniemyśl udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego (DZ.URZ.WOJ.2016.1589)

Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DZ.URZ.WOJ.2016.1588)

Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaniemyśl” na 2016 rok (DZ.URZ.WOJ.2016.1587), rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego więcej

Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2016 (DZ.URZ.WOJ.2016.51)

Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 listopada 2015roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji (DZ.URZ.WOJ.2015.8400)

Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (DZ.URZ.WOJ.2015.8399)

Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl, przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego (DZ.URZ.WOJ.2015.8398), Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu więcej

Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (DZ.URZ.WOJ.2015.8397)

Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.2015.8417)

Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji (DZ.URZ.WOJ.2015.6858), Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu więcej

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowiska (DZ.URZ.WOJ.2015.6857)

Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej (DZ.URZ.WOJ.2015.6797)

Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (DZ.URZ.WOJ.2015.6856), Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu więcej

Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2016 rok (DZ.URZ.WOJ.2015.6796)

Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 października 2015r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XX/134/2000 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów (DZ.URZ.WOJ.2015.6086)

Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.2015.6085)

Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów (DZ.URZ.WOJ.2015.6084)

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 września 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaniemysl na lata 2015-2019 (DZ.URZ.WOJ.2015.5667)

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu (DZ.URZ.WOJ.2015.5666)

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół oraz określenia granic ich obwodów (DZ.URZ.WOJ.2015.4428)

uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2015.3476)

uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.2015.3475)

uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2015.3653)

uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015r. w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (DZ.URZ.WOJ.2015.2215)

Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (DZ.URZ.WOJ.2015.2215)

Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.2015.2678)

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2015.2213), Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu więcej

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.2015.2212), Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu więcej

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (DZ.URZ.WOJ.2015.1113)

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaniemyśl na lata 2015-2019 (DZ.URZ.WOJ.2015.1075)

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaniemyśl na 2015 rok" (DZ.URZ.WOJ.2015.1074)

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2015 (DZ.URZ.WOJ.2015.45)

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2015.330), AKT UCHYLONY

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Łękno (DZ.URZ.WOJ.2015.329)

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2015 rok (DZ.URZ.WOJ.2015.6619)

Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.2015.6618)

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2015-11-16 przez Barbara Madajczak
udostępniono
2015-11-16 00:00 przez Madajczak Barbara
zmodyfikowano
2022-02-23 11:57 przez Madajczak Barbara
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
452
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.