Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Zgromadzenia i imprezy masowe Zgromadzenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zgromadzenia, bieżące, menu 1511 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zgromadzenia

Zgromadzenia

ZGROMADZENIA

Wymagane dokumenty

1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

b) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;

c) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

d) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

e) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

a) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia
w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu;

Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia.

b) zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie Gminy Zaniemyśl, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie w jeden z wybranych sposobów:

a) pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, I piętro, pok.212, tel. 612857580 w poniedziałki od 8:00-16:00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00-15:00

b) za pomocą faksu nr (+48 61) 28 515 92,

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie Gminy Zaniemyśl, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie najpóźniej na 6 dni, a najwcześniej na 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.

W przypadku zaistnienia zagrożeń zgromadzenia gdy:

a) jego cel lub odbycie naruszają przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach lub ustaw karnych,

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach,

organ gminy zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej
w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu i jednocześnie przekazuje ją wraz z aktami sprawy sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej
w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej organu gminy.

Decyzję udostępnia się przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 ze zm.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015roku, poz.1485).

Tryb odwoławczy

  1. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
  2. Sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia
    w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.
  4. Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.
  5. Sąd okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie, kończące postępowanie
    w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania, które podlega natychmiastowemu wykonaniu.
  6. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin, wydając postanowienie, od którego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Inne informacje

Zgromadzenie to zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.

W przypadku wniesienia zawiadomień o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które chociażby częściowo miałyby się odbyć w tym samym miejscu i czasie,
a ich odbycie zagrażałoby życiu lub zdrowiu ludzi lub mieniu w znacznych rozmiarach
o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień (data, godzina i minuta) pod warunkiem, że zawiadomienia nie wykazują braków formalnych.

Organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu organ gminy wzywa niezwłocznie do zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia. W tym celu może przeprowadzić rozprawę administracyjną.

W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża organ gminy.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy, następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym zgromadzenia.

Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, do sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:

a) przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,

b) zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,

c) przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go,

d) bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia,

e) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmują środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,

f) nie podporządkowują się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora,

g) wzbraniają się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE WYKAZ ZGROMADZEŃ

Formularze:

Zawiadomienie o zgromadzeniu WORD

PDF

Oświadczenie przewodniczącego WORD

PDF

Metryka

sporządzono
2016-02-16 przez Bożena Jaszkiewicz
udostępniono
2016-02-16 01:00 przez Barbara Madajczak
zmodyfikowano
2016-02-16 13:59 przez Barbara Madajczak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
536
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.