Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Zgromadzenia i imprezy masowe Zgromadzenia (postepowanie uproszczone)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zgromadzenia (postepowanie uproszczone), bieżące, menu 1512 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zgromadzenia (postepowanie uproszczone)

Zgromadzenia (postepowanie uproszczone)

Zgromadzenie – postępowanie uproszczone

Wymagane dokumenty

Organizator zgromadzenia może stosować procedurę uproszczoną w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku - Prawo o zgromadzeniach w przypadku, gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym,
a w szczególności powodować zmiany jego organizacji.

W trybie uproszczonym organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zaniemyślu:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zaniemyślu
Urząd Gminy Zaniemyśl
ul. Średzka 9, 63 – 020 Zaniemyśl
Telefony
(+48 61) 28 57 580
Fax
(+48 61) 28 57 474
E-mail:
sekretariat@zaniemysl.pl

nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając:

a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

b) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

c) ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w miejscu zgromadzenia.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazuje się na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zaniemysl.pl lub telefonicznie na numer telefonu (+48 61 28 57 580)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015 poz. 1485)

Inne informacje

Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.

Zgromadzenie, może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Po wystąpieniu powyżej wymienionych przesłanek funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie go.

Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia.

Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

Formularze:

Formularz zawiadomienia o zgromadzeniu w trybie uproszczonym WORD

PDF

Metryka

sporządzono
2016-02-16 przez Bożena Jaszkiewicz
udostępniono
2016-02-16 01:00 przez Barbara Madajczak
zmodyfikowano
2016-02-16 14:06 przez Barbara Madajczak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
467
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.