Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy kadencja 2010 - 2014 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy kadencja 2010 - 2014 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, bieżące, menu 1413 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy kadencja 2010 - 2014 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwały Rady Gminy kadencja 2010 - 2014 ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

ELEKTRONICZNY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 • Uchwała Nr XXXIII/254/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu
 • Uchwała Nr XXXV/276/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 października 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
 • Uchwała Nr XXXV/277/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 października 2010r. w sprawie w wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XXXV/278/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego
 • Uchwała Nr XXXVI/285/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2011 rok
 • Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Zaniemysl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl
 • Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z Amfiteatru i przyległego terenu położonego w Zaniemyślu przy ul. Plażowej (DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3533)
 • Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego położonego w Zaniemyślu przy ul. Poznańskiej (DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3534)
 • Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ. WOJ. 2011.272.4328)
 • Uchwała Nr X/71/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. 2011.309.4919)
 • Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zaniemyśl lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (DZ. URZ. WOJ. 2011.309.4920)
 • Uchwała Nr X/78/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/149/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie: przepisów porządkowych regulujących sprawę ograniczenia używania materiałów i artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ. URZ. WOJ. 2011.309.4921)
 • Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.URZ.WOJ. 2011.368.6630)
 • Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2012 rok (Dz.URZ.WOJ. 2011.368.6631)
 • Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2012 (DZ.URZ.WOJ. 2012.539)
 • Uchwała Nr XIV/106/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DZ.URZ.WOJ.2012.1225)
 • Uchwała Nr XV/108/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaniemyśl" na 2012 rok (DZ.URZ.WOJ.2012.1864)
 • Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie uznania terenu za użytek ekologiczny (DZ.URZ.WOJ.2012.3147)
 • Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zaniemyśl na okręgi wyborcze,określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (Dz.URZ.WOJ.2012.3146) ZASTĄPIONA UCHWAŁĄ NR XXXIX/278/2018 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 26 lutego 2018r.
 • Uchwała Nr XIX/139/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (DZ.URZ.WOJ.2012.4146)
 • Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2012.4147)
 • Uchwała Nr XXI/146/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (DZ.URZ.WOJ.2012.4677)
 • Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerówi granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2012.5782)
 • Uchwała Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2013.437)
 • Uchwała Nr XXII/155/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.2013.438)
 • Uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2013.439)
 • Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.2013.440)
 • Uchwała Nr XXII/158/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (DZ.URZ.WOJ.2013.441)
 • Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2013.49)
 • Uchwała Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (DZ.URZ.WOJ.2013.442)
 • Uchwała Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu (DZ.URZ.WOJ.2013.50)
 • Uchwała Nr XXII/165/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubonieczek (DZ.URZ.WOJ.2013.75)
 • Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na rok 2013 rok (DZ.URZ.WOJ.2012.6028)
 • Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej i obszaru rolniczego, położonych w miejscowości Śnieciska, gmina Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2013.2517)
 • Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Zaniemyśl w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (DZ.URZ.WOJ.2013.1136)
 • Uchwała Nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2013 (DZ.URZ.WOJ.2013.715)
 • Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/254/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu (DZ.URZ.2014.458)
 • Uchwała Nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaniemyśl” na 2013 rok (DZ.URZ.WOJ.2013.2506)
 • Uchwała Nr XXV/188/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2013.2959) Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 kwietnia 2013r. Nr KN.I-4131.1.197.2013.4 dotyczące nieważności uchwały Nr XXV/188/2013 Rady Gminy Zaniemysl z dnia 07 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl
 • Uchwała Nr XXV/189/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.2013.2093)
 • Uchwała Nr XXV/190/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2013.2094)
 • Uchwała Nr XXV/191/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (DZ.URZ.WOJ.2013.2815)
 • Uchwała Nr XXVII/200/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.2013.3368)
 • Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2013.3654)
 • Uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zwola - V” (DZ.URZ.WOJ.2013.4975)
 • Uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zwola (DZ.URZ.WOJ.2013.5307)
 • Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jeziory Małe (DZ.URZ.WOJ.2013.6659)
 • Uchwała Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji (DZ.U.WOJ.2013.5909)
 • Uchwała Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 paxdziernika 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zaniemyśl
 • Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2014 rok (DZ.URZ.WOJ.2013.6629)
 • Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji (DZ.URZ.WOJ.2013.6630)
 • Uchwała Nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2014.524)
 • Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemysl na rok 2014 (DZ.URZ.WOJ.2014.48)
 • Uchwała Nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (DZ.URZ.WOJ.2014.1368)
 • Uchwała Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (DZ.URZ.WOJ.2014.1369)
 • Uchwała Nr XXXIII/252/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz gruntów rolnych w Jaszkowie, gm. Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2014.1536)
 • Uchwała Nr XXXIII/254/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Doliwcu Leśnym, obręb geodezyjny Łękno w gm. Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2014.1441)
 • Uchwała Nr XXXIII/255/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczego w Polesiu, obręb geodezyjny Łękno, gm. Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2014.1442)
 • Uchwała Nr XXXIII/256/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zwola III” (DZ.URZ.WOJ.2014.1443)
 • Uchwała Nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaniemyśl” na 2014 rok (DZ.URZ.WOJ.2014.1843)
 • Uchwała Nr XXXVI/269/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Zaniemyśl w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (DZ.URZ.WOJ.2014.3643)
 • Uchwała Nr XXXIX/286/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Zaniemyśl na lata 2014-2017 (DZ.URZ.WOJ.2014.5185)
 • Uchwała Nr XXXIX/292/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 września 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (DZ.URZ.WOJ.2014.5186)

Metryka

sporządzono
2013-06-30 przez Barbara Madajczak
udostępniono
2013-06-30 02:00 przez Barbara Madajczak
zmodyfikowano
2018-03-02 12:15 przez Barbara Madajczak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
364
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.