Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory WYBORY ŁAWNIKÓW Wybory ławników, kadencja 2024-2027
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory ławników, kadencja 2024-2027, bieżące, menu 1757 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory ławników, kadencja 2024-2027

Wybory ławników, kadencja 2024-2027

INFORMACJA WÓJTA GMNY ZANIEMYŚL

z dnia 14 czerwca 2023 r.

 

w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027

W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych 2020 – 2023, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu poinformował o liczbie 3 ławników wybieranych przez Radę Gminy Zaniemyśl:

 • do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wybrany zostanie 1 ławnik, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej wybranych zostanie 2 ławników, w tym „0” do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;

Podstawa prawna:

-    ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.),

-    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.).

I. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

II. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)    prezesi właściwych sądów;

2)    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych

3)    co najmniej pięćdziesięciu (50) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

IV. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy Zaniemyśl po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniły wymagań prawnych pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli, do zgłoszenia należy również dołączyć:

 • listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia należy również dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata.

Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

VI. OPŁATY:

 • koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa;
 • koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
 • koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.).

VII. WZORY DOKUMENTÓW (do pobrania w załącznikach):

 • karta zgłoszenia kandydata na ławnika pobierz
 • lista osób zgłaszających kandydata na ławnika pobierz
 • oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe załącznik nr 1
 • oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona załącznik nr 2
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika załącznik nr 3

VIII. GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY

Wzory dokumentów dostępne są:

IX. GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w biurze Rady Gminy Zaniemyśl pokój 207 w Urzędzie Gminy Zaniemyśl w godzinach pracy - od 8:00 do 16:00 (w poniedziałki) oraz od 7:00 do 15:00 (od wtorku do piątku).

Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Zaniemyśl, 63 - 020 Zaniemyśl, ul. Średzka 9.

X. TERMIN WYBORU ŁAWNIKÓW

Rada Gminy Zaniemyśl dokona wyboru ławników w terminie do dnia 31 października 2023 r.

Metryka

sporządzono
2023-06-13 przez Madajczak Barbara
udostępniono
2023-06-14 14:08 przez Madajczak Barbara
zmodyfikowano
2023-06-14 08:29 przez Madajczak Barbara
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
133
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.