Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Karty usług publicznych Informacje, Wnioski do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje, Wnioski do pobrania - Informacje, Wnioski do pobrania, menu 1414, artykuł 3337 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje, Wnioski do pobrania

Informacje, Wnioski do pobrania

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH:

Informacje dotyczące wydania dowodu osobistego 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 
Zgłoszenie utraty/uszkodzenie dowodu osobistego 
Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz
rejestru PESEL
 
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 
Zgłoszenie zameldowania (wymeldowania) obywatele polscy 
Zgłoszenie pobytu stałego 
Zgłoszenie pobytu czasowego 
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
Zameldowanie (wymeldowanie ) cudzoziemców w miejscu pobytu stałego lub czasowego 
Zgłoszenie pobytu stałego 
Zgłoszenie pobytu czasowego 
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 
Nadanie numeru PESEL
 
Wniosek o nadanie numeru PESEL
 
Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu 
Odpis aktu stanu cywilnego 
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego 
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny 
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 
Zgłoszenie zgonu 
Zmiana imienia lub nazwiska 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychpobierz                 
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęćpobierz
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychpobierz
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (działalność gospodarcza - ceidg)www.ceidg.gov.pl
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowychpobierz

 REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówpobierz
Dzierżawa nieruchomościpobierz
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomościpobierz
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomościpobierz
Podziały nieruchomościpobierz
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomościpobierz
Sprzedaż nieruchomości przyległejpobierz
Wniosek o sprzedaż nieruchomości przyległejpobierz
Sprzedaż lokalu mieszkalnegopobierz
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnegopobierz
Nadanie numeru porządkowego nieruchomościpobierz
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomościpobierz
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościpobierz
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościpobierz
Czasowe odbieranie zwierzątpobierz
Zezwolenie na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywnąpobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywnąpobierz
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pobierz
 Wniosek 
 Akcyza - oświadczenie o pomocy publicznej 
 Oświadczenie o dzierżawionych gruntach 
 Zestawienie faktur
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnegopobierz
Usunięcie drzew i krzewówpobierz
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówpobierz
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa / drzewpobierz

REFERAT FINANSÓW:

Formularze podatkowe - obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (dotyczą zobowiązań podatkowych powstałych dnia 01 lipca 2019r. i później)
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomościpobierz
ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomościpobierz
ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomościpobierz
DR-1 - Deklaracja na podatek rolnypobierz
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolnypobierz
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolnypobierz
DL-1 - Deklaracja na podatek leśnypobierz
ZDL-1 - Załącznik dodeklaracji na podatek leśnypobierz
ZDL-2 - Załącznik dodeklaracji na podatek leśnypobierz
IN-1 - Informacja na podatek od nieruchomościpobierz
ZIN-1 - Załącznik do informacji na podatek od nieruchomościpobierz
ZIN-2 - Załącznik do informacji na podatek od nieruchomościpobierz
ZIN-3 - Załącznik do informacji na podatek od nieruchomościpobierz
IR-1 - Informacja na podatek rolnypobierz
ZIR-1 - Załącznik do informacji na podatek rolnypobierz
ZIR-2 - Załącznik do informacji na podatek rolnypobierz
ZIR-3 - Załącznik do informacji na podatek rolnypobierz
IL-1 - Informacja na podatek leśnypobierz
ZIL-1 - Załącznik do informacji na podatek leśny pobierz
ZIL-2 - Załącznik do informacji na podatek leśnypobierz
ZIL-3 - Załącznik do informacji na podatek leśnypobierz
Deklaracja - od środków transportowychpdf - pobierz
Załącznik do deklaracji DT 1A o posiadanych środkach transportowychpdf - pobierz

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

Wniosek o zajęcie pasa drogowegopobierz
Wniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowympobierz
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację przyłączy, sieci w pasie drogi gminnejpobierz
Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi publicznejpobierz
Wniosek o zjazd z drogi gminnejpobierz
Procedury i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachpobierz
Informacja o wyrobach zawierających azbest pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Zaniemyślpobierz

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

 
Wzór zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestrupobierz

WZORY DOKUMENTÓW PRZEDKŁADANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WPIS DO REJESTRU:

1. wniosek o wpis do rejestru

2. oświadczenie

3. pełnomocnictwo

 

pobierz

pobierz

pobierz

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY zANIEMYŚL:

1. format WORD

2. format PDF

 

 

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

 Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

 Deklarację można również złożyć w formie elektronicznej przez Internet za pośrednictwem strony https://zone.gunb.gov.pl/,

 

WNIOSKI Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 Karty usług publicznych:

 1. DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 2. DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
 3. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
 4. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 5. WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA RZECZ INNEGO PODMIOTU
 6. DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW - CEEB
 7. WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL
 8. ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 9. ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM JEJ EKSPLOATACJI
 10. WNIOSEK O WYDANIE OŚWIADCZENIA O DOSTĘPIE DO DROGI PUBLICZNEJ
 11. W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI
 12. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA W SPRAWIE UZGODNIENIA LOKALIZACJI URZĄDZEŃ W PASIE DROGI GMINNEJ – GMINA ZANIEMYŚL
 13. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
 14. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ (GMINNEJ)
 15. WNIOSEK O OPRACOWANIE LUB ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 16. WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
 17. WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 18. WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 19. WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
 20. WNIOSEK O ZMIANĘ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL
 21. WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU
 22. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA SFINANSOWANIE PRAC LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
 23. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DLA ROLNIKA
 24. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE BUDYNKU
 25. WNIOSEK NA ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
 26. WNIOSEK O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 27. WNIOSEK O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 28. WNIOSEK NA ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
 29. WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
 30. WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM POLSKIM I CUDZOZIEMCOM
 31. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL
 32. WNIOSEK O WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
 33. WNIOSEK O ZAMELDOWANIE (WYMELDOWANIE) CUDZOZIEMCÓW W MIEJSCU POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
 34. ZGŁOSZENIE ZAMELDOWANIA (WYMELDOWANIA) OBYWATELI POLSKI
 35. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
 36. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU (OSOBY FIZYCZNE)
 37. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU (OSOBY PRAWNE)
 38. PODATEK ROLNY - ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB OKOLICZNOŚCI MAJĄCYCH WPŁYW NA ZMIANY PODSTAW OPODATKOWANIA (OSOBY FIZYCZNE)
 39. PODATEK ROLNY – ZŁOŻENIE DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY LUB KOREKTY DEKLARACJI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI MAJĄCYCH WPŁYW NA ZMIANY PODSTAW OPODATKOWANIA (OSOBY PRAWNE)
 40. PODATEK LEŚNY – ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB OKOLICZNOŚCI MAJĄCYCH WPŁYW NA ZMIANY PODSTAW OPODATKOWANIA (OSOBY FIZYCZNE)
 41. PODATEK LEŚNY – ZŁOŻENIE DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY LUB KOREKTY DEKLARACJI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI MAJĄCYCH WPŁYW NA ZMIANY PODSTAW OPODATKOWANIA (OSOBY PRAWNE)

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Zaniemyśl

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych i udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) w Urzędzie Gminy Zaniemyśl działa elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na platformie ePUAP.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek w godzinach od 800  do 1600, od wtorku do piątku w godzinach od  700  do 1500 w Biurze Obsługi Klienta, które jest zlokalizowane w siedzibie Urzędu Gminy Zaniemyśl (ul. Średzka 9 w Zaniemyślu) na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB, płyta CD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profil zaufany.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Metryka

sporządzono
2011-07-15 przez Sikorski Adam
udostępniono
2011-07-15 00:00 przez Sikorski Adam
zmodyfikowano
2023-06-30 14:16 przez Sikorski Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6577
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.